Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Informace – dovozy vozidel (ojetá auta)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla:

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti (nelze podat elektronicky). Příslušná je obec s rozšířenou působností, kde má žadatel pobyt nebo sídlo.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí obsahovat:

– právnická osoba: obchodní firmu, sídlo a IČO
– fyzická osoba: jméno, příjmení, obchodní firmu (u podnikatelů), rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu

– druh a kategorii silničního vozidla, výrobce vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla

– účel, pro který má být silniční vozidlo používáno

Žádost je třeba doložit následujícími doklady:

a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán,

b) protokolem o evidenční kontrole

U vozidel dovezených z jiného než členského státu EU musí být žádost doložena následujícími doklady:

a) doklad o celním odbavení vozidla

b) technický protokol vydaný zkušební stanicí, jestliže se jedná o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které splňuje emisní limity pro výfukové plyny podle normy euro 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu EU, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let a nebo jestliže se jedná o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu EU, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu EU, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let.

Obecní úřad s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které bylo provozované v jiném státě, jestliže pro vozidlo bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES nebo bylo prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU podle předpisů platných v jiném členském státě EU (zde platí podmínka, že vozidlo splňovalo v době schvalování v jiném státě EU technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti platné v téže době v ČR).

Lhůta pro rozhodnutí je 30 dní ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

V případě schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla vydá obecní úřad obce technický průkaz silničního vozidla (jestliže se jedná o vozidlo podléhající registraci).

Při povolování o schvalování technické způsobilosti lze na žádost udělit výjimky. Výjimky NELZE povolit z technických požadavků týkajících se:
a) brzd
b) vnějšího hluku
c) emise škodlivin ve výfukových plynech
d) odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility

Mohla by Vás zajímat i kupní smlouva na automobil podle NOZ a přihláška k registraci vozidla.

Přečteno 516x

Napište komentář↑ Top