Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Návrh na uznání cizího rozhodnutí ve věcech určení (zjištění nebo popření) otcovství

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Žádost o uznání cizozemského rozhodnutí je nutné podat k Nejvyššímu soudu ČR.

K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství či o neplatnosti manželství, anebo o určení či popření otcovství je třeba připojit:

K úhradě soudního poplatku v částce 2 000,- Kč kolek v této hodnotě.
Doklad o tom, že ten, kdo o uznání cizího rozhodnutí žádá (nebo jiný účastník řízení, které proběhlo u cizího soudu,je státním občanem České republiky. Zpravidla se předkládá doklad vystavený krajským úřadem, resp. Úřadem příslušné městské části Prahy či magistrátem Brna, Ostravy a Plzně, v jehož obvodu působnosti měl účastník poslední bydliště v České republice, o tom, že uvedený účastník je státním občanem České republiky, případně se předkládá platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas (fotokopie jeho prvních stran, kde je vyznačeno, do kdy pas platí).
Cizí rozhodnutí o rozvodu manželství (v USA tzv. „judgement of divorce“) či neplatnosti manželství anebo o určení či popření otcovství, a to ve stejnopise nebo v ověřeném opise, v úplném znění včetně odůvodnění s doložkou (Apostille) o tom, že rozhodnutí je v právní moci, pořízenou orgánem, který cizí rozhodnutí vydal (pokud je tato doložka vystavována, např. v USA).
K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství nebo o neplatnosti manželství se předkládá oddací list o uzavření manželství, jež bylo cizím rozhodnutím rozvedeno nebo prohlášeno za neplatné.
K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o určení nebo popření otcovství se předkládá rodný list dítěte. Není-li muž uveden v rodném listě dítěte, je třeba uvést jeho jméno, příjmení a datum narození.
K návrhu na uznání cizího rozhodnutí, které se místo odůvodnění odvolává na některé skutkové údaje uvedené v návrhu (žalobě) nebo v protokolu o jednání, se předkládá stejnopis (opis) návrh (žaloby), který byl podán cizímu soudu, anebo opis protokolu o jednání u cizího soudu. V návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství je třeba uvést, zda v manželství byly nezletilé děti a komu byly svěřeny pro dobu po rozvodu manželství do výchovy.
Je-li ten, kdo podává návrh na uznání cizího rozhodnutí, zastoupen zástupce na základě plné moci, předkládá se plná moc k zastoupení zástupce, opravňujícím jednat za navrhovatele před Nejvyšším soudem ČR a přijímat písemnosti. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena. Zastoupení je vhodné zejména tehdy, zdržuje-li se ten, kdo podává návrh, v cizině, kam by mu bylo třeba doručovat písemnosti prostřednictvím příslušných orgánů České republiky a cizího státu, jimž náleží zprostředkovat a poskytovat mezistátní právní pomoc.
Všechny cizojazyčné listiny k doložení skutečností uvedených v návrhu na uznání cizího rozhodnutí je třeba předkládat zároveň s ověřeným překladem do jazyka českého.

Nejsou-li k návrhu připojeny potřebné listinné doklad, bude ten, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, popř. jeho zástupce písemně vyzván Nejvyšším soudem České republiky k jejich předložení (doplnění).

Poznámka

Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky se sídlem v Brně, tel: 541 593 111.

Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu České republiky v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.

Přečteno 386x

Napište komentář↑ Top