Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Rodina a manželství


Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte

Zde najdete vzor souhlasného prohlášení rodičů o jménu dítěte. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název dokumentu.

Číst dál →

Přečteno 3509x

Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu podle NOZ

Zde Vám nabízíme zdarma vzor Dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu podle NOZ (účinné od 1.1.2014).

Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci stáhnout zde. Registrace je zdarma a nejsou s ní spojené žádné další povinnosti nebo poplatky.

Všechny vzory smluv, ke kterým získáte přístup, jsou vytvořené právníkem podle aktuální legislativy (2015).

Zde najdete příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku:

Číst dál →

Přečteno 548x

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu

Nabízíme Vám zdarma formulář vzoru pro oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název souboru.

Přečteno 121x

Smlouva o zúžení společného jmění manželů (předmanželská smlouva)

Smlouva, jíž se upravuje společné jmění manželů, vyžaduje formu notářského zápisu, jinak je neplatná. Může být sepsána jak před uzavřením, tak i za doby trvání manželství. Smlouvou je možné společné jmění manželů nejen zúžit, ale i rozšířit (například na dary, které dostal jeden z manželů za doby trvání manželství).

V českém právu neexistuje pojem předmanželská smlouva. Zákon výslovně umožňuje upravit pouze majetkové vztahy osob, které se chystají uzavřít manželství. Ostatní ujednání, zejména o jménech společných dětí, pokut v případě nevěry apod. by pravděpodobně nebyla soudně vymahatelná.

Smlouva o zúžení společného jmění manželů je právně zakotvena v občanském zákoníku a v příslušných ustanoveních notářského řádu.

Občanský zákoník:

Společné jmění manželů

§ 143

(1) Společné jmění manželů tvoří

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání
manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku
nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného
vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží
osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů
o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve
vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako
právnímu nástupci původního vlastníka,^3)

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně
vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku,
který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah
přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal
jeden z nich bez souhlasu druhého.

(2) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem
obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu,
včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva,
účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou
bytových družstev.

§ 143a

(1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit
nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou
manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v
budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné
jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty
a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží
do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich,
nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

(2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu
vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku
manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné
domácnosti.

(3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou
uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy
v manželství obdobně.

(4) Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v
předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této
smlouvy znám.

Přečteno 2472x


↑ Top