Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Vojenská zdravotní pojišťovna: Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zde naleznete tiskopis Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu. Tiskopis si stáhnete jednoduše kliknutím na název:


Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a osoby spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené, a nezáleží na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.

Povinnosti OSVČ:

nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení činnosti
odvádět na účet VoZP ČR pravidelně měsíční zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh osvobozen, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit VoZP ČR vyplněný formulář „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“
doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.
do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě dańového přiznání předložit VoZP ČR opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné
Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je (od roku 2006) 50% příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z dosaženého vyměřovacího základu. Je-li dosažený vyměřovací základ nižší, než minimální vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální zálohy na pojistné OSVČ
Období: Záloha v Kč:
1.1.2004 – 31.12.2004 1071
1.1.2005 – 31.12.2005 1143
1.1.2006 – 31.03.2006 1218
1.4.2006 – 31.12.2006 1272
1.1.2007 – 31.12.2007 1360
1.1.2008 – 31.12.2008 1456
1.1.2009 – 31.12.2009 1590
1.1.2010 – 31.12.2010 1601
1.1.2011 – 31.12.2011 1670
1.1.2012 – 31.12.2012 1697
1.1.2013 – 31.12.2013 1748
1.1.2014 – 31.12.2014 1752
1.1.2015 – 1797

Bankovní spojení:
Účet pro zasílání pojistného : 5020-0500419123/0300
Variabilní symbol pro : OSVČ – rodné číslo
Konstantní symbol : 3558
Specifický symbol : neuvádí se

Změny v platbě pojistného na zdravotního pojištění od 1.1.2015

Od 1.1.2015 činí minimální měsíční vyměřovací základ 13 306 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2015 je 1 797 Kč.

Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce.

Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2014.

Přečteno 423x

Napište komentář↑ Top