Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Oborová zdravotní pojišťovna (OZP): Přehled OSVČ za rok 2014

2.00 avg. rating (50% score) - 2 votes

Zde naleznete tiskopis přehledu pro OSVČ za rok 2014 a poučení. Tiskopisy si stáhnete jednoduše kliknutím na název.

Poučení k vyplnění jednotlivých částí Přehledu naleznete v dokumentu Poučení k formuláři Přehled OSVČ za rok 2014.

Zde naleznete interaktivní formulář pro vyplnění:

http://www.ozp.cz/files/formulare/OSVC_2014_OZP_web.pdf


Pojistné (v případě OSVČ záloha na pojistné) je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce – tzn., že např. pojistné (resp. záloha) za leden 2013 musí být uhrazeno nejpozději do 8. února 2013.

Pojistné lze platit složenkou nebo převodem z účtu.

Číslo účtu OZP je 10006-18432071/0100; variabilní symbol: rodné číslo; konstantní symbol: 0859 při platbě složenkou nebo 0858 při platbě převodem z účtu.

Pokud jste se stal/a nově osobou bez zdanitelných příjmů/osobou samostatně výdělečně činnou, je třeba tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně.

Spolupracující osoba osoby samostatně výdělečně činné, na kterou lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, je pro účely zdravotního pojištění považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).

Zálohy na pojistné nemusí platit OSVČ v těchto zákonem stanovených případech:

Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné – pojistné zaplatí formou doplatku nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné – pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Veškeré reklamace uplatňujte pouze písemně s doložením kopie složenky nebo výpisu z účtu.

Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ

Povinnost předložení Přehledu vyplývá z ustanovení §24 zák. č. 592 /1992 Sb., v platném znění. Není proto vázána ani na výši dosažených příjmů a výdajů, ani na délku trvání samostatné výdělečné činnosti v daném roce, ale jen na evidenci Vaší platební povinnosti jako OSVČ. Rovněž, pokud samostatnou výdělečnou činnost ukončujete či přerušujete, máte ze zákona povinnost sdělit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně písemně nejpozději do osmi dnů poté, co k ukončení došlo, nejlépe doručením kopie rozhodnutí příslušného orgánu v této věci.

Platbu případného nedoplatku, který Vám vyjde výpočtem na řádku 43 Přehledu (se zaokrouhlením na celé koruny nahoru), poukazujte pro její správnou identifikaci přesně ve vypočtené výši a samostatně, nikoliv zahrnutou do celkové částky s jinými platbami. Zároveň, prosím, věnujte pozornost řádnému a správnému vyplnění variabilního symbolu platby, kterým je Vaše rodné číslo. Jen tak lze předejít zbytečným nejasnostem. Úhradu můžete provést převodem z bankovního účtu (na účet č. 10006 – 18432071 / 0100, konstantní symbol 0858) nebo poštovní poukázkou (konstantní symbol 0859). Případně lze nedoplatek uhradit v hotovosti či platební kartou na pobočkách OZP.

Pokud Vám na řádku 43 Přehledu vyjde přeplatek na pojistném, věnujte laskavě zvýšenou pozornost volbě způsobu, jak má být s přeplatkem naloženo, a zvolte při vyplňování formuláře jednu z nabízených možností.

Důležité upozornění:
Novelou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, byl pro roky 2013 – 2015 zrušen maximální vyměřovací základ. Znamená to, že odvod pojistného nebude v těchto letech omezen žádnou horní hranicí a stejně tak výše zálohy placené v roce 2014 nebude omezena maximální částkou.

Dovolte, abychom Vám na základě vyhodnocení nejčastějších příčin chybných vyúčtování naléhavě doporučili využívat pro úhrady pojistného formu plateb z Vašeho bankovního účtu, která nejen výrazně snižuje chybovost při identifikaci Vašich plateb, ale vede i k úsporám Vašeho času a finančních nákladů.
Významný efekt přináší zejména využití trvalého platebního příkazu pro úhradu záloh na pojistné.

Pokud jste registrovaným uživatelem portálu OZP, můžete snadno a rychle vyplnit a odeslat t přehled přes VITAKARTU ONLINE, pokud ne, pak vyplněný Přehled za rok 2013 laskavě zašlete nebo osobně doručte pokud možno na adresu pobočky OZP, které je nejblíže u místa Vašeho bydliště. Adresy našich poboček jsou uvedeny v rubrice Kontaktní informace.

Níže uvádíme doplňující informace související s odevzdáním Přehledu:

Lhůta k předložení Přehledu je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 4. května následujícího roku. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, mají povinnost předložit Přehled do 8. dubna následujícího roku. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad; pro tyto OSVČ je posledním termínem pro odevzdání Přehledu 3.8.2015. Přehled nebo Čestné prohlášení je nutné opatřit vlastnoručním podpisem pojištěnce.
OSVČ má povinnost předložit OZP Přehled nebo Čestné prohlášení o nulových příjmech i v případě, že finančnímu úřadu daňové přiznání nepředkládá. Přehled předkládá i OSVČ, která má stanovenou daň paušální částkou. OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce (má výjimku v datu podání DP udělenou finančním úřadem), je povinna oznámit OZP nejpozději do 31.3.2015, ke kterému datu bude DP podávat.
Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2014 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet OZP u Komerční banky a.s. Praha 4, č. účtu 10006 – 18432071 / 0100, konstantní symbol 0858. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo – uvádějte bez lomítka. Neopomeňte jej ve vlastním zájmu přesně a čitelně vyplnit. Na stejný účet poukazujte i zálohy na zdravotní pojištění, kde je opět variabilním symbolem Vaše rodné číslo.
Opravný Přehled: Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto Přehledu, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Nebyl-li Přehled opraven na základě dodatečně zjištěných skutečností (např. opravné nebo dodatečné daňové přiznání, kontrola FÚ apod.), ale pouze se opravuje nepřesně nebo chybně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu řádného Přehledu.
Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem, a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).
Osvobození od platby záloh je možné jen u zákonem vyjmenovaných skupin OSVČ:
V celých kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku.
Zálohy na pojistné neplatí také OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů (nutno předložit kopii neschopenky, potvrzení zda pobírala, nebo měla nárok na dávky nemocenského pojištění).
Osvobození od platby záloh nemusí znamenat, že se v Přehledu nestanovuje minimální vyměřovací základ.
Platby pojistného v roce 2015 pro OSVČ
Minimální roční vyměřovací základ: 159 666,-
Maximální roční vyměřovací základ: NEPLATÍ
Minimální měsíční vyměřovací základ: 13 306,-
Minimální měsíční záloha na pojistné: 1 797,-
Splatnost záloh na pojistné: Nezměněna – od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že na osmý den následujícího měsíce připadá víkend nebo svátek, pak je záloha splatná první následující pracovní den (např. záloha na pojistné za leden 2015 musí být zaplacena do 9.2.2015).
Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2014 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:
plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené atd.),
v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),
OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,
OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.
Změna zálohy je možná pouze v těchto případech:
plátci je schválena „Žádost o snížení zálohy“
dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu – OSVČ musí platit zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu
změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu – viz výše bod 8
změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh – viz výše bod 6
Snížení zálohy není možné bez podání „Žádosti o snížení zálohy“ a jejího kladného vyřízení OZP. Zálohy lze při splnění zákonných podmínek snížit maximálně do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je, resp. bude, podán přehled o příjmech a výdajích. Žádost o snížení záloh lze podat nejdříve 1.4.2015
Povinností OSVČ je ohlásit zdravotní pojišťovně všechny změny údajů, rozhodných pro stanovení či výpočet pojistného, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl

Přečteno 2213x

Napište komentář↑ Top