Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Vojenská zdravotní pojišťovna: Přehled OSVČ za rok 2014

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zde naleznete formulář přehled OSVĆ za rok 2014 a poučení pro vyplnění tiskopisu:

Poučení k Přehledu za rok 2014

1. Přehled je „osoba samostatně výdělečně činná“ (dále jen OSVČ) povinna předložit příslušné pobočce VoZP ČR (dále jen P VoZP) do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za zdaňovací období 2014. DP za rok 2014 se podává u finančního úřadu (dále jen FÚ) nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Zpracovává-li DP daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání DP za rok 2014 nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna příslušné pobočce VoZP ČR doložit do 30. 4. 2015. Tuto skutečnost je možno doložit např. kopií plné moci, kterou OSVČ zmocňuje daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládá ji na FÚ. Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální částkou, nebo OSVČ, na kterou byl prohlášen konkurz, či osoba, která má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a není povinna daňové přiznání podávat (má nízké příjmy, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně apod.). OSVČ, které nejsou povinny DP podávat, předkládají tento Přehled nejpozději do 8. 4. 2015. OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce a daňové přiznání bude podávat později než 1. 4. 2015, je povinna do 31. 3.2015 oznámit VoZP ČR datum, ke kterému bude podávat daňové přiznání.
2. Do Přehledu se zahrnují veškeré příjmy z roku 2014 (řádek č. 1) i ty, které jsou pro daňové účely rozděleny na více let. Zahrnují se i veškeré výdaje z roku 2014 (řádek č. 2). Výše ztráty za předchozí zdaňovací období, uplatňovaná pro daňové účely, se nezahrnuje. U spolupracující osoby se za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení považuje její podíl na společných příjmech. U osoby, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho udržení považuje základ daně z příjmů z této činnosti (tzv. dílčí základ daně). U osoby, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, se za příjem považuje (jde-li o příjmy stanovené paušální částkou) předpokládaný příjem a za výdaje vynaložené na jeho dosažení se považují předpokládané výdaje za takový rok. .
3. Doplatek pojistného za rok 2014 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán Přehled za rok 2014.
4. Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto Přehledu, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Nebyl-li Přehled opraven na základě dodatečně zjištěných skutečností (např. opravné nebo dodatečné DP, kontrola FÚ apod.), ale pouze opravuje nepřesně nebo chybně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu řádného Přehledu.
5. Povinnosti uvedené v bodech 1, 2, 3 a 4 mají také OSVČ, které ukončily samostatnou výdělečnou činnost, resp. změnily zdravotní pojišťovnu na konci roku 2014 nebo v roce 2015 před odevzdáním Přehledu.
6. Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné (řádek č. 41) se zahrnují platby za rok 2014, provedené do 8. 1. 2015 včetně. Nezahrnují se platby penále, pokut, doplatky na základě dřívějších Přehledů a úhrady pojistného za měsíce, v nichž byl pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů. Prokázaný přeplatek poukáže VoZP na účet plátce pojistného nebo složenkou ve lhůtě stanovené zákonem. Při posuzování výše přeplatku přihlíží zdravotní pojišťovna k tomu, zda plátce nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek (dluh na pojistném, penále atd.). Pojištěnec uvede v Přehledu, zda žádá o vrácení přeplatku, nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období. K promlčení nároku na vrácení přeplatku dochází ve lhůtě stanovené zákonem.
7. Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena v kategorii OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů – viz další bod).
8. Osvobození od platby záloh je možné jen u zákonem vyjmenovaných skupin OSVČ. Za měsíce, ve kterých OSVČ byla po celý měsíc současně zaměstnancem a zaměstnání pro ni bylo hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku podle bodu 3 Poučení. Zálohy na pojistné neplatí také OSVČ za kalendářní měsíc, ve kterém byla uznána po celý kalendářní měsíc práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Osvobození od platby záloh nemusí znamenat, že se v Přehledu nestanovuje minimální vyměřovací základ – viz další bod.
9. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ nebyl v roce 2014 stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:
a) plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona
č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, osoba na mateřské nebo rodičovské dovolené, uchazeč o zaměstnání atd.),
b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance,
c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (doložit tuto skutečnost potvrzením OSSZ),
d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,
f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hod. denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem (doložit příslušným potvrzením).
10. Minimální vyměřovací základ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. V roce 2014 činila průměrná měsíční mzda 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ byl roven částce 12 971 Kč (řádek č. 9).
11. Vyměřovací základ se v roce 2015 stanovuje z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální měsíční záloha (P min) v roce 2015 činí 1797 Kč. V roce 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2015 je roven částce 13 305,50 Kč.
12. Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán tento Přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude obdobný Přehled předložen v roce 2016.
Typ zálohy:
Částku 1 797 zapíše OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ, ale částka vypočtená podle vzorce je nižší než 1 797. Částku vypočtenou podle vzorce zapíše OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ, nebo pokud částka vypočtená podle vzorce je vyšší než 1 797. Nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.
Změna zálohy v průběhu období podle předchozí věty je možná pouze v těchto případech:
-plátci je schválena „Žádost o snížení zálohy“ – viz bod 13 Poučení
-dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu – OSVČ musí platit zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu
-změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu podle bodu 8 Poučení – OSVČ, která není uvedena v bodě 8, musí hradit alespoň minimální zálohu (a naopak)
-změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh podle bodu 8 Poučení – OSVČ, která není uvedena v bodě 8, je povinna hradit zálohu (a naopak).
13. Snížení zálohy není možné bez podání „Žádosti o snížení zálohy“ a jejího kladného vyřízení P VoZP. Snížení zálohy lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž bude nebo by měl být podán Přehled. Formulář „ Žádosti o snížení zálohy“ je k dispozici na www.vozp.cz.
14. Přehled OSVČ lze rovněž zaslat příslušné pobočce VoZP ČR datovou zprávou s ověřenou identitou podatele (tj. způsobem, kterým se lze přihlásit do vlastní datové schránky).
Brno hmvf5pt
Plzeň 9xff5ee
České Budějovice mg4f5th
Praha r5tf49g
Hradec Králové rcbf5x6
Ústí n/Labem hcif49k
Olomouc uhff5yj

15. Dotazy Vám zodpoví zaměstnanci Vašich příslušných poboček na následujících adresách a telefonních číslech:
Brno Banskobystrická 40, 621 00 Brno tel. 541 429 811 e-mail: pob-brn@vozp.cz
Plzeň Koterovská třída 34, 304 55 Plzeň tel. 377 615 111 e-mail: pob-plz@vozp.cz
České Budějovice Česká 24, 370 04 České Budějovice tel. 387 783 111 e-mail: pob-cbu@vozp.cz
Praha Bělehradská 130, 120 00 Praha 2 tel. 222 929 111 e-mail: pob-pha@vozp.cz
Hradec Králové Malé náměstí 11, 502 00 Hradec Králové 2 tel. 495 000 811 e-mail: pob-hka@vozp.cz
Ústí n/Labem W.Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem tel. 475 259 111 e-mail: pob-unl@vozp.cz
Olomouc U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc tel. 585 566 111 e-mail: pob-olc@vozp.cz
Expozitura Liberec Žitavská 4, 460 02 Liberec tel. 485 107 674 e-mail: pob-lbc@vozp.cz

Bankovní spojení pro výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění pojištěnců VoZP ČR:
ČSOB číslo účtu: 5020-0500419123/0300
variabilním symbolem u OSVČ je RODNÉ ČÍSLO.

Přečteno 843x

Napište komentář↑ Top