Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


ZP Ministerstva vnitra: Příspěvek preventivního programu rok 2015

2.00 avg. rating (55% score) - 1 vote

Zde naleznete formulář k proplacení příspěvku preventivních programů:

Základní podmínky

1. Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR (pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně).

2. Pojištěnec musí být u ZP MV ČR registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání=vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. ledna 2016 nebo 2017.

3. Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace.

4. Realizací se rozumí datum vystavení platebního dokladu za nákup zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky.

5. Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP MV ČR, a to do doby jejich vypořádání.

6. Pojištěnec může v kalendářním roce požádat o příspěvek pouze z jednoho programu, a to na jednu položku dle vlastního výběru. Neplatí pro program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně a program LOP. Žádost o příspěvek lze uplatnit pouze jednorázově (tj. jedenkrát ročně).

7. Příspěvek bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP MV ČR do tří měsíců od realizace (např. při nákupu 5. března je poslední termín pro předložení dokladů 4. června), ale nejpozději do 15. prosince 2015. Neplatí pro podklady k programu pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně.

8. Žádosti podané po 15. prosinci 2015 nebudou ZP MV ČR přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP MV ČR, datum na podacím razítku pošty nebo datum odeslání z datové schránky (platební doklady musí být doručeny v originálech), žádost proto nelze předložit prostřednictvím e-mailu. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP MV ČR 30 dnů od data doručení žádosti.

9. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující

a. Formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i webu), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky), ZP MV ČR poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce.

b. Originální platební doklad o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikaci prodejce. Doklad musí být vystaven v roce 2015. Očkovací průkaz, soudní rozhodnutí apod. lze předložit v kopii. Žádost i s dokladem je možné zaslat poštou.

10. Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení.

11. Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

12. Při vyplacení nižší částky, než je maximální výše příspěvku nelze zbytek příspěvku dočerpat.

13. Pojištěnci, kteří chtějí čerpat příspěvek, musí mít vždy zřízenu Kartu života, netýká se programu pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně.

14. Věkové rozpětí u jednotlivých programů je dáno kalendářním rokem narození pojištěnce a např. do 15. let znamená, do 14 let +364 dní.

15. V případě, že žádost o příspěvek předkládá dospělá osoba pro své dítě, předkládá svůj občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno, nebo originál rodného listu dítěte k ověření ZP MV ČR, nebo kopii soudního rozhodnutí, kterým jí bylo svěřeno dítě do péče. O příspěvek může požádat kterýkoliv z rodičů nebo osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče.

16. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup zboží či služby pouze na území ČR.

17. Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek. Tyto podmínky jsou základním podmínkám nadřazeny.

18. Příspěvek je schvalován pověřeným pracovníkem pobočky.

19. ZP MV ČR může v průběhu roku 2015 měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit. Každá změna bude uveřejněna na webu ZP MV ČR.

Přečteno 655x

Napište komentář↑ Top