Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zde naleznete tiskopis žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému.

Vyřizuje oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel.


Kdo a za jakých podmínek

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Lhůta k vyřízení není stanovena, běžně na počkání.

Správní a místní poplatky: Za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč

Doplňující informace:
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

O poskytnutí údajů se v informačním systému evidence obyvatel provede záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty. Tento záznam je jedním z údajů, jež lze obyvateli na žádost poskytnout.

Přečteno 279x

Napište komentář↑ Top