Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí

4.00 avg. rating (75% score) - 1 vote

DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ,
DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
Při vyměřování daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí se postupuje dle zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon“).

POPLATNÍCI DANÍ
Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních
důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.
Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt
v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo
právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku (tzv. darování do ciziny), je poplatníkem vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem,
je ručitelem.
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je
a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem,
b) nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, konkurzu, resp. insolvenčním
řízení po rozhodnutí o úpadku, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě
smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace
nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací,
c) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně
a nerozdílně.
Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů,
je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý
spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na všech územních pracovištích fi nančních úřadů, v elektronické
podobě jsou umístěny na internetových stránkách Finanční správy (http://www.fi nancnisprava.cz) v nabídce Daňové
tiskopisy, a to i s možností interaktivního vyplnění (kromě tiskopisu 25 5509).
Poplatník je povinen podat územnímu pracovišti místně příslušného fi nančního úřadu přiznání k dani dědické a k dani
darovací do 30 dnů ode dne, v němž
a) nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení, jde-li o daň dědickou,
b) došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek
nebo jiný majetkový prospěch do ciziny, jde-li o daň darovací,
c) byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti
smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, jde-li o daň
darovací,
d) uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou osobou, které je osvobozeno podle
§ 20 odst. 4 zákona nebo o bezúplatné nabytí majetku fyzickou osobou, které je osvobozeno podle § 20 odst. 10 zákona;
přiznání k dani dědické nebo k dani darovací zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo poskytnutý v tomto období, s výjimkou
majetku, u kterého se daňové přiznání podle § 21 odst. 5 zákona nepodává.
Poplatník je povinen podat územnímu pracovišti místně příslušného fi nančního úřadu přiznání k dani z převodu nemovitostí
nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž
a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,
b) nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo
smlouva o postoupení pohledávky,
c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo bylo zaplaceno nejvyšší
podání při vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,
d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují
vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti uvedený
v písmenech a) až c).

Přiznání k dani dědické se nepodává při nabytí majetku děděním osobami zařazenými
– v I. skupině – tj. příbuzní v řadě přímé (pokrevní potomci – syn, vnuk, pravnuk a pokrevní předci – otec, děd, praděd) a dále
manželé, které je od daně osvobozeno, jestliže k úmrtí zůstavitele došlo dne 15. 8. 1998 a později,
– ve II. skupině – tj. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále manželé dětí (zeťové
a snachy), děti manžela, rodiče manžela a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu
jednoho roku před převodem nebo smrtí ve společné domácnosti a které z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost
nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele, které je od daně osvobozeno, jestliže k úmrtí zůstavitele
došlo 1. 1. 2008 a později,
– ve III. skupině, je-li osvobozeno podle § 19 odst. 2 zákona.
Přiznání k dani dědické se dále nepodává při nabytí majetku děděním, je-li osvobozeno podle § 19 odst. 6 a § 20 odst. 1
zákona.

Přiznání k dani darovací se nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku osobami zařazenými
– v I. a II. skupině (zařazení poplatníků viz výše), pokud k němu dochází od 1. 1. 2008 a později,
– ve III. skupině, je-li osvobozeno podle § 19 odst. 4 a 6 zákona.
Přiznání k dani darovací se dále nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li osvobozeno podle § 20 odst.
1 a 14 zákona.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitosti z vlastnictví České
republiky, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od této daně osvobozen.

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST SPRÁVCE DANĚ
Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně fi nanční úřad, v obvodu
jehož územní působnosti (§ 16a zákona)
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, správce daně, v jehož obvodu se nachází zůstavitelův
majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch,
popř. je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).
Jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitostem, je součástí přiznání k dani darovací a k dani
z převodu nemovitostí ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se osvědčují nebo potvrzují vlastnické vztahy
k nemovitosti, a kromě případů zákonem vymezených (§ 21 odst. 4 zákona) i znalecký posudek o ceně nemovitosti.

VYMĚŘENÍ DANÍ A SPLATNOST DANÍ
Na základě přiznání k dani dědické a k dani darovací, ve kterém je poplatník povinen uvést údaje rozhodné pro vyměření
daně, a podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem.
Daň dědickou a daň darovací je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen
platební výměr o vyměření daně.
V přiznání k dani z převodu nemovitostí si poplatník podle údajů, které v přiznání uvede, daň sám vypočítá.
Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Činí-li daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává
za podmínek stanovených v § 21 zákona; vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí.

ZÁKONNÁ ÚPRAVA
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zák. č. 18/1993 Sb.,
zák. č. 322/1993 Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č. 72/1994 Sb., zák. č. 85/1994 Sb., zák. č. 113/1994 Sb., zák. č. 248/1995 Sb.,
zák. č. 96/1996 Sb., zák. č. 151/1997 Sb., zák. č. 203/1997 Sb., zák. č. 227/1997 Sb., zák. č. 169/1998 Sb., zák. č. 95/1999 Sb.,
zák. č. 27/2000 Sb., zák. č. 103/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 340/2000 Sb., zák. č. 364/2000 Sb., zák. č. 117/2001 Sb.,
zák. č. 120/2001 Sb., zák. č. 148/2002 Sb., zák. č. 198/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 420/2003 Sb., zák. č. 669/2004 Sb.,
zák. č. 179/2005 Sb., zák. č. 342/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 230/2006 Sb., zák. č. 245/2006 Sb., zák. č. 261/2007 Sb.,
zák. č. 270/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák č. 476/2008 Sb., zák. č. 215/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 199/2010 Sb.,
zák. č. 402/2010 Sb., zák. č. 30/2011 Sb., zák. č. 351/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 466/2011 Sb., zák. č. 428/2011 Sb.,
zák. č. 457/2011 Sb., zák. č. 275/2012 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 396/2012 Sb., zák. č. 399/2012 Sb., zák. č. 405/2012
Sb., zák. č. 500/2012 Sb. a zák. č. 503/2012 Sb.

Přečteno 452x

Napište komentář↑ Top